FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร

1. การรับประกันนี้ใชกับผลิตภัณฑที่จัดจาหนายโดยบริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จากัด และตัวแทนจาหนายที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งมีผลเฉพาะภายในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ลูกคาตองแสดงบัตรรับประกัน เพื่อสิทธิการรับประกันในผลิตภัณฑ
2. ระยะเวลารับประกันเริ่มจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑจนครบตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในใบรับประกันโดยมีกาหนดเวลา 1 ป นับแตวันที่ซื้อหรือนับจากจานวนการพิมพ หรืออัตราการถายที่กาหนดไว ในแตละผลิตภัณฑแลวแตอยางใดอยางหนึ่ง จะถึงกาหนดกอน
3. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนอะไหลจากการใชงานปกติที่ถูกวิธีและความเสียหาย ที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเทานั้น
4. สินคาที่ไดรับความเสียหายและอยูในกรณีดังกลาวขางตน บริษัทฯจะทาการซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลชิ้นสวนให โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ถือเปน สาระสาคัญดังตอไปนี้
4.1 ลูกคาตองแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินตอเจาหนาที่ทุกครั้ง ที่นาสินคาเขารับบริการที่ศูนยบริการ
4.2 บัตรรับประกันนั้นตองกรอกรายละเอียดครบถวน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินคา ชนิดของสินคา ชื่อรานคาหรือตัวแทนจาหนาย ที่บริษัทฯ แตงตั้ง มิฉะนั้นจะไมสามารถใหบริการลูกคาไดถูกตองตามเงื่อนไข
4.3 การรับประกันนี้ไมรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึก, ผงหมึก, นาหมึก, หัวพิมพ (บางรุน) ตลับ แมพิมพภาพ (Drum/Mold) ผงแมเหล็ก ลูกยางดึง/ปอนกระดาษ หลอดไฟ Thermal head,CIS unit, Master, Roller, Oil & Web roller, Fusing unit, Laser unit, Waste toner, Transfer belt และสวนประกอบตางๆ เชน กระจกวางตนฉบับ Cable, External Cover, Hard drive, Interface unit, Scanner cartridge, batteries, RAM รวมถึง ซอฟทแวร หรือโปรแกรมเสริมตางๆ
4.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใชสินคาไมถูกวิธี การฝาฝนคาแนะนาเรื่องการใชงานจากการซอมดัดแปลง Update(Firmware) และการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล ความประมาท อุบัติเหตุ (ความผิดปกติของแรงดันกระแสไฟฟาที่สงเขาตัวเครื่อง) หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเชน ไฟไหม นาทวม ฟาผา แผนดินไหว สงคราม จลาจล โจรกรรม กอการราย การประทวง การวางเพลิง รวมทั้งสัตวหรือแมลงตางๆ เขาไปดานในตัวผลิตภัณฑ ความเสียหายดังกลาวนี้ อยูนอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว ตามบัตรรับประกัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย คาอะไหล และคาบริการ(ถามี)ทั้งสิ้น
5. เพื่อใหสินคามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชงานไดดีอยางสมาเสมอ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายไดงาย ลูกคาควรเลือกใชอะไหล วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือ การบริการจากศูนยบริการ ของบริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จากัดหรือตัวแทนศูนยบริการที่บริษัทฯ แตงตั้งเทานั้น
6. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงกรณีที่บัตรรับประกันมีการแกไขหรือปลอมแปลง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิตองแจงลวงหนา