FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร

1. การรับประกันนี้ใชกับผลิตภัณฑที่จัดจาหนายโดยบริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จากัด และตัวแทนจาหนายที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งมีผลเฉพาะภายในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ลูกคาตองแสดงบัตรรับประกัน เพื่อสิทธิการรับประกันในผลิตภัณฑ
2. ระยะเวลารับประกันเริ่มจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑจนครบตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในใบรับประกันโดยมีกาหนดเวลา 1 ป นับแตวันที่ซื้อหรือนับจากจานวนการพิมพ หรืออัตราการถายที่กาหนดไว ในแตละผลิตภัณฑแลวแตอยางใดอยางหนึ่ง จะถึงกาหนดกอน
3. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนอะไหลจากการใชงานปกติที่ถูกวิธีและความเสียหาย ที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเทานั้น
4. สินคาที่ไดรับความเสียหายและอยูในกรณีดังกลาวขางตน บริษัทฯจะทาการซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลชิ้นสวนให โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ถือเปน สาระสาคัญดังตอไปนี้
4.1 ลูกคาตองแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินตอเจาหนาที่ทุกครั้ง ที่นาสินคาเขารับบริการที่ศูนยบริการ
4.2 บัตรรับประกันนั้นตองกรอกรายละเอียดครบถวน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินคา ชนิดของสินคา ชื่อรานคาหรือตัวแทนจาหนาย ที่บริษัทฯ แตงตั้ง มิฉะนั้นจะไมสามารถใหบริการลูกคาไดถูกตองตามเงื่อนไข
4.3 การรับประกันนี้ไมรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึก, ผงหมึก, นาหมึก, หัวพิมพ (บางรุน) ตลับ แมพิมพภาพ (Drum/Mold) ผงแมเหล็ก ลูกยางดึง/ปอนกระดาษ หลอดไฟ Thermal head,CIS unit, Master, Roller, Oil & Web roller, Fusing unit, Laser unit, Waste toner, Transfer belt และสวนประกอบตางๆ เชน กระจกวางตนฉบับ Cable, External Cover, Hard drive, Interface unit, Scanner cartridge, batteries, RAM รวมถึง ซอฟทแวร หรือโปรแกรมเสริมตางๆ
4.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใชสินคาไมถูกวิธี การฝาฝนคาแนะนาเรื่องการใชงานจากการซอมดัดแปลง Update(Firmware) และการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล ความประมาท อุบัติเหตุ (ความผิดปกติของแรงดันกระแสไฟฟาที่สงเขาตัวเครื่อง) หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเชน ไฟไหม นาทวม ฟาผา แผนดินไหว สงคราม จลาจล โจรกรรม กอการราย การประทวง การวางเพลิง รวมทั้งสัตวหรือแมลงตางๆ เขาไปดานในตัวผลิตภัณฑ ความเสียหายดังกลาวนี้ อยูนอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว ตามบัตรรับประกัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย คาอะไหล และคาบริการ(ถามี)ทั้งสิ้น
5. เพื่อใหสินคามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชงานไดดีอยางสมาเสมอ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายไดงาย ลูกคาควรเลือกใชอะไหล วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือ การบริการจากศูนยบริการ ของบริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จากัดหรือตัวแทนศูนยบริการที่บริษัทฯ แตงตั้งเทานั้น
6. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงกรณีที่บัตรรับประกันมีการแกไขหรือปลอมแปลง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิตองแจงลวงหนา


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออก ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือการออกกฎหมายใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “) โดยเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้สมัครงานสำหรับการจ้างงาน หรือกิจกรรมการสรรหาพนักงานที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แต่เมื่อเราได้รับการลงทะเบียน การร้องขอให้ส่งข่าวสารต่างๆ ทางอีเมล และข้อซักถามต่างๆ จากท่าน ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา
เว็บไซต์และแอพของเราอาจเก็บข้อมูลทางเทคนิคบางประการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ท่านดูภายในเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านใช้อ้างอิงในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยในระหว่างการเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์หรือแอพของเรารวมทั้งในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ท่านจะไม่ถูกระบุตัวตน

2. ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิอันพึงมีของท่าน เช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ร้องขอสำเนา ร้องขอให้อัพเดทข้อมูล จำกัดการใช้งาน และถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการจัดหาไว้หรือการยืนยันที่ทำขึ้นกับท่านเกี่ยวกับสาระสำคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของท่าน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล ซึ่งท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะระบุไว้ชัดเจนในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือในที่อื่นใดในเว็บไซต์อิสระต่างๆ ยกเว้นในกรณีที่ท่านทราบวัตถุประสงค์ดีอยู่แล้ว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจำกัดอยู่เท่าที่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ต่อท่านไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการประมวลผลเพิ่มเติมเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือกำหนดไว้หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญา
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านให้ความยินยอม เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเท่าที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมทั้งเพื่อการตอบข้อซักถามของท่าน หรือเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เช่น เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการเฉพาะบุคคล และข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลและใช้เฉพาะเพื่อการให้บริการเฉพาะบุคคลหรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อซักถามของท่านเท่านั้น
นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะบุคคล เราอาจประมวลผลและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสำรวจตลาดหรือเพื่อการให้บริการเฉพาะบุคคลทั้งนี้หากท่านให้ความยินยอม ซึ่งในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ข้อมูลที่ท่านเข้าถึงขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเราอาจถูกเก็บรักษาไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อที่เราจะได้สามารถเสนอข้อมูลที่จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับท่านให้กับท่านได้ (เช่น ในรูปของจดหมายข่าว) ทั้งนี้ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเวลาโดยมีผลบังคับในเวลาต่อไป
ในกรณีที่ท่านใช้บริการเฉพาะบุคคล เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทะเบียนของท่านและหลังจากนั้นเป็นเวลานานเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้ เราอาจแชร์ข้อมูลของท่านกับบริษัทในเครือหากจำเป็นเพื่อตอบข้อซักถามของท่านหรือเพื่อการให้บริการ และเรายังอาจส่งข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับผู้จัดจำหน่ายซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการในประเภทและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นหรือที่ท่านให้ไว้ต่างหากเฉพาะเพื่อส่งอีเมลจดหมายข่าวของเราให้กับท่านตามที่ตกลงไว้ ซึ่งท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านและเลิกเป็นสมาชิกจดหมายข่าวได้ทุกเวลาโดยส่งข้อความถึงเราหรือใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe link) ในจดหมายข่าว
หากเราได้รับที่อยู่อีเมลของท่านจากการขายสินค้าหรือบริการและท่านไม่ได้คัดค้าน เรามีสิทธิเสนอสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับที่ท่านซื้อต่อท่านเป็นประจำโดยใช้อีเมลของท่าน ซึ่งท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ใช้ที่อยู่อีเมลของท่านได้ทุกเวลาในภายหลัง โดยส่งข้อความถึงเราหรือใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe link) ในอีเมลของเรา
เราอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาชื่อ-นามสกุลของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และตำแหน่งและวุฒิการศึกษาของท่าน (ถ้ามี) และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านเช่นนี้ได้ทุกเวลาในภายหลังด้วยการส่งข้อความถึงเราโดยเสียแค่ค่าส่งตามอัตราพื้นฐานเท่านั้น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว
วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

5. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ภายในกลุ่มขอยืนยันว่าจะใช้ข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อกำหนดในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น e-BRDIGE Cloud Connect เว็บไซต์ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับการป้องกันความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากวัตถุประสงค์เดิมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลจากโดยปราศจากการยินยอมจากคุณ


6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด หรือฐานข้อมูลที่ผู้ให้บริการเก็บไว้
บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด มีการป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องความลับการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้ผิดวิธีหรือเปลี่ยนแปลงเช่นในกรณีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่มีให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจะไม่สามารถรับประกันได้ รับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยนอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล

7. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม
บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ดำเนินการโดย บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ลิงก์เหล่านี้เป็นบริการและไม่ได้ระบุถึงการรับรองกิจกรรมหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัดไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความปลอดภัยหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราขอให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเรา
บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์นโยบายฉบับแก้ไขฉบับนี้ลงในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือประเทศของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ที่เกี่ยวข้อง หาก บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด แก้ไขนโยบายนี้หรือคำแถลงความเป็นส่วนตัวใด ๆ การแก้ไขจะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากนโยบายหรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขในเว็บไซต์ บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

*คุกกี้คืออะไร?
"คุกกี้" คือเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ

หน้าเว็บของเราบางหน้ามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกดูหน้าเว็บของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านเลือกที่จะบล็อกหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน บริการบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น การซื้อสินค้า) หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่

นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา
ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้ามีความปลอดภัย เราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้ท่านทราบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล
นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของท่าน